Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Ολόκληρη η πρόταση των δανειστών, την οποία ζητούσαν να υιοθετήσει η Ελλάδα

Αυτή είναι η πρόταση των θεσμών επί της οποίας θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός

Ολόκληρο το κείμενο των θεσμών, όπως το δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Peter Spiegel των Fincancial Times.

H πρόταση των θεσμών που βαφτίζει "Μεταρρυθμίσεις" όλες τις σκληρές περικοπές...!

1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2016-2019 MTFS

Υιοθέτηση από 1η Ιουλίου 2015 συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 και για το πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 με αποδοχή μεγάλου μέρους του προγράμματος μεταρρυθμίσεων των πιστωτών. Η νέα δημοσιονομική πορεία θα βασίζεται στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 1%, 2%, 3% και 3,5% επί του ΑΕΠ για τα χρόνια 2015,2016,2017 και 2018 αντίστοιχα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ (2), άλλους φόρους(3), μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού(4), μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση(5), μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων(6) και άλλα παραμετρικά μέτρα που περιγράφονται παρακάτω:

2. Μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ

Η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα εφαρμογής του ΦΠΑ θα είναι ενεργή από την 1η Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει στόχο καθαρά έσοδα 1% επί του ΑΠΕ σε ετήσια βάση από τις παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύτημα ΦΠΑ: (1) θα ενοποιήσει ενιαίο φόρο ΦΠΑ 23% που θα ισχύει και στα εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης με μειωμένο συντελεστή 13% για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, το νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων) και έναν υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βιβλία και το θέατρο. (2): θα εξορθολογήσει τις εξαιρέσεις για την διεύρυνση της βάσης και την αύξηση των φόρων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και (3) θα εξαλείψει τις εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των νησιών.
Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να επανεξεταστεί στο τέλος του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν ισοδύναμα. Πρόσθετα έσοδα θα εισπράττονται μέσω των μέτρων που λαμβάνονται κατά της φοροδιαφυγής και για την βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με τους Θεσμούς.

3. Φορολογικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα

Υιοθέτηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για:
 • Μείωση της πιθανότητας φοροαποφυγής (π.χ. διευκρίνηση του πλαισίου για τους αγρότες) , λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2015 και υιοθέτηση προκαταβολής φόρου 100% όπως και για τις ατομικές επιχειρήσεις  από το τέλος του 2016, εξάλειψη της ευνοϊκής φορολόγησης στους αγρότες στα έσοδα του φορολογικού κώδικα, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 • Κατάργηση των επιδοτήσεων για τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντιζελ για τους αγρότες, καλύτερη στόχευση και μείωση κατά το ήμισυ στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης για τον προϋπολογισμό του 2016.
 • Μετά την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών θα γίνει ρύθμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας αν είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το ΦΑΠ το 2015 και 2016 θα διατηρηθεί ο στόχος για €2.650.000.000 και θα ρυθμιστεί ανάλογα η ελάχιστη φορολόγηση
 • Εξάλειψη των διασυνοριακών παρακρατήσεων φόρου (σ.μ. τριγωνικές συναλλαγές) που θεσπίστηκε με την πράξη ΧΧΧΧ/2015 και την αναστροφή της πρόσφατης τροποποίησης του ITC στην πράξη δημόσιας διοίκησης (Νόμος ΧΧΧΧ/2015) καθώς και το ειδικό καθεστώς για την επεξεργασία των γεωργικών εισοδημάτων
 • Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν σχετικά με τον κώδικα εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες: Εισαγωγή νέου ποινικού δικαίου για την φοροδιαφυγή και απάτη και τροποποίηση του Ειδικού Ποινικού Δικαίου 2523/1997 καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και αντικατάσταση του άρθρου 55 παραγ.1 και παραγ.2 του TPC με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονιστεί και να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Κατάργηση των προστίμων του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο 2523/1997 και ανάπτυξη φορολογικού πλαισίου συλλογικών επενδύσεων και συμμετοχών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.
 • Θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με στόχο: (1) να εισαχθεί πλαίσιο για ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου (2) την κατάργηση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αξιωματούχων (3) αν δοθούν αποκλειστικά η ικανότητα των χρηματοπιστωτικών εξουσιών στο νέο οργανισμό που θα επιβλέπει τα οικονομικά του δημοσίου τομέα και (4) τη σταδιακή κατάργηση της λειτουργίας του Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι τον Ιανουάριο του 2017
 • Αύξηση του ποσοστού φόρου χωρητικότητα και τη σταδιακή κατάργηση των ειδικών φοροελαφρύνσεων στην ναυτιλιακή βιομηχανία.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 (1) θα απλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την  είσπραξη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (2) θα επανασχεδιαστεί και θα ενταχθεί ο φόρος αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η προοδευτική κλίμακας στο σύστημα φορολογίας (3) θα εκδοθεί εγκύκλιος σχετικά με τα πρόστιμα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεκτική εφαρμογή του TPC (Κώδικας Φορολογίας) (4) να γίνουν οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της έκθεσης του ΔΝΤ Νο.14/151.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015 (1) να αποκατασταθεί πλήρως η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ χωρίς εξαιρέσεις (2) να γίνει μείωση ως ένα πρώτο βήμα για την τιμή όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας στο 50% και όλα τα γενόσημα φάρμακα κατά στο 32,5% της τιμής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας με την κατάργηση της ρήτρας των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012 (3) να γίνει επανεξέταση με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων σύμφωνα και να επανέλθει η διαρθρωτική δαπάνη σύμφωνα με τους στόχους και (4) να γίνει συλλογή του συνόλου της ρήτρας του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα και να επεκταθεί το 2015 και το 2016.

Εκκίνηση της αναθεώρησης για την κοινωνική πρόνοια σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους όπως αυτές προτάθηκαν από την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση του 50% της δαπάνης του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερης εξάπλωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2016 που θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2016.
 • Μείωση το ανώτατου ορίου δαπανών για στρατιωτικές δαπάνες κατά 400 εκατομμύρια ευρώ με σύνολο στοχοθετημένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και τις προμήθειες
 • Μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη της φορολογίας κεφαλαίου, τα επενδυτικά οχήματα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.
 • Αύξηση του συντελεστή φορολογία των επιχειρήσεων από 26% στο 28%
 • Εισαγωγή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
 •  Προκήρυξη Δειθνούς Διαγωνισμού για τις άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και τη χρήση αντίστοιχων εισφορών για τη χρήση των συχνοτήτων
 • Επέκτασης της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του από 10% στο 13% με ισχύ αναδρομικά από την συλλογή φόρων για το 2014 και στο εξής
 • Εφαρμογή του φόρου επί των συνολικά ακαθάριστων εσόδων από τον ηλεκτρονικό τζόγο με ποσοστό 30% για τα VLT (σ.μ. φρουτάκια), που αναμένεται να εγκατασταθούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016 και
 • Έναρξη της διαγνωστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4G και 5G.

4. Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος

 Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θα εφαρμόσουν πλήρως τον  μεταρρυθμιστικό νόμο του 2010 για τις συντάξεις (3863/2010) ή θα υπάρξει αντικατάσταση του με μέτρα διασφάλισης βιωσιμότητα για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις από τη (ασφαλιστική) μεταρρύθμιση του 2012 με την επίτευξη ισοδύναμων εξοικονομήσεων και την παράλληλη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Με ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι (ελληνικές) αρχές θα προχωρήσουν σταδιακά σε μεταρρυθμίσεις που θα αποδώσουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση της τάξης του 0,25 – 0,50 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και 1 τοις εκατό του ΑΕΠ για  2016 ενώ στην συνέχεια θα προχωρήσουν στην θέσπιση νομοθεσίας για:

 • Δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος πρόσθετων επιβαρύνσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, και μέσω της σταδιακής εξάλειψης των κεκτημένων όσων βρίσκονται σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότηση καθώς και την  σταδιακή προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα  67 έτη, ή 62 έτη και 40 χρόνια εισφορών από το 2022, που ισχύει για όλους όσους συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα ανθυγιεινά επαγγέλματα, και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία) μετά από 30 του Ιουνίου 2015.
 • Θεσμοθέτηση νομοθεσίας ώστε να οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από το ΙΚΑ, θα επιβαρύνονται με ετήσιο πρόστιμο για όσους επηρεάζονται από την παράταση της περιόδου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10 τοις εκατό πάνω από την ισχύουσα ποινή του 6 τοις εκατό.
 • Την ένταξη στο ETEA όλων των επικουρικών συνταξιοδοτικών  ταμείων και να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μόνο από δικούς τους πόρους.
 • Στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας την σύνταξη του ΟΓΑ και τις συντάξεις των ανασφάλιστων.
 • Τη σταδιακή κατάργηση  του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό θα ξεκινήσει αμέσως για το 20% των δικαιούχων ενώ οι λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τα όργανα.
 • Πάγωμα των μηνιαία εγγυημένων ανταποδοτικών ορίων συντάξεων σε μέχρι το 2021
 • Να παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, η βασική σύνταξη με βάση υπολογισμού τον το ανταποδοτικού χαρακτήρα της ασφάλισης έως ότου επιτευχθεί η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης που είναι τα 67 χρόνια.
 • Να αυξηθούν οι  σχετικά χαμηλές εισφορές υγείας για τους συνταξιούχους από 4% έως 6% κατά μέσο όρο και το μέτρο να επεκταθεί στις επικουρικές συντάξεις.
 • Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικών ενισχύσεων και εναρμόνιση με τους κανόνες για την (κρατική) συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με βάση τα όσα ισχύουν για το ΙΚΑ από 1η Ιούλίου  2015.
Επιπλέον οι αρχές από την 31η Οκτωβρίου 2015 θα νομοθετήσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 (1) ειδικός σχεδιασμός και παραμετρικές βελτιώσεις για την δημιουργία στενότερης σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών, (2) να διευρυνθέι και να εκσυγχρονιστεί η βάση εισφοράς και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων με τη μετάβαση από πλασματικό σε πραγματικό εισόδημα που θα υπόκειται σε συμβολή με ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες (3) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση κινήτρων προκειμένου να προτιμάται η εργασία και η συνεισφορά (5) Κατάργηση όλων των ενοχλητικών χρεώσεων (εισφορών υπέρ τρίτων;) που χρηματοδοτούν τις συντάξεις και να αντισταθμιστούν από τη μείωση προνομίων ή την αύξηση εισφορών σε συγκεκριμένα Ταμεία, με εφαρμογή από την 31 Οκτωβρίου 2015, και (6) Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών παροχών του ΟΓΑ με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα με αναλογικό τρόπο, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί σε άλλα Ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβει χώρα σε βάθος δύο χρόνων, ως το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία θα ξεκινήσει μέσω νομοθεσίας που θα ενοποιεί τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα και η λειτουργική ενοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί ως την 31 Δεκεμβρίου 2016. Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων και ενεργής ενθάρρυνση στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων των ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης εξισορρόπησης των αναγκών ανάμεσα στα υγιή και μη ταμεία.

Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για να αντισταθμιστούν εντελώς οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το συνταξιοδοτικό από το 2012. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες μεταρρυθμίσεις.

Τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να λάβουν υπόψη άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να αντικατασταθούν κάποια μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, προσμετρώντας τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη, με την προϋπόθεση ότι τέτοια μέτρα θα παρουσιάζονται στα θεσμικά όργανα στην προπαρασκευαστική φάση και θα είναι αρκούντως συγκεκριμένα και ποσοτικοποιημένα, και ελλείψει αυτών, οι αυτοματοποιημένες επιλογές είναι αυτές που εξειδικεύονται ανωτέρω.

5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:
 • Μεταρρύθμιση  στο ενιαίο μισθολόγιο (του δημοσίου) που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων -κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο- εναρμονισμένους με τους συμφωνημένους στόχους για το μισθολογικό κόστος και με πλήρη εφαρμογή για όλο τον δημόσιο τομέα, όπου θα περιλαμβάνεται η διάχυση της κατανομής των μισθών σε σχέση με τα προσόντα, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες του προσωπικού.
 • Η νομοθεσία για τον εξορθολογισμό και την εξειδίκευση των μισθών, θα εγκριθεί μέχρι το τέλος του Νοέμβρη του 2015
 • Προσαρμογή των μη μισθολογικών προνομίων, όπως οι ρυθμίσεις άδειας, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου στις «βέλτιστες πρακτικές» της Ε.Ε , που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016?
 • Προσαρμογή των ανώτατων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση της πτωτικής πορείας  των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2019.
 • Πρόσληψη managers και αξιολόγηση του προσωπικού (με στόχο την ολοκλήρωση των προσλήψεων νέων managers έως την 31 Δεκεμβρίου του 2015)
 • Μεταρρύθμιση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τα προαναφερθέντα.
 • Ενίσχυση της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ που θα καλύπτει τον ρόλο του συμβούλου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συμπεριλαμβανομένης της νέας δομής του Συμβουλίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας  καθώς και της Επιτροπής Βέλτιστων Πρακτικών . Ειδικά για τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ ζητείται να εξασφαλιστεί ότι θα διαθέτει ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα γι αυτό θα προσλαμβάνεται ύστερα από διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής.  Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ κατά περίπτωση σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρόταση σχετική με οποιοδήποτε στατιστικό ζήτημα. ‘Αλλα ζητήματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτοδυναμίας της. Ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ μέσω της ανακατανομής των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού όπου είναι αναγκαίο, ειδικά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού καθώς και ταξινόμηση της υπηρεσίας ως δημοσιονομικό όργανο χάραξης πολιτικής  με βάση τον πρόσφατο νόμο 4270/2014 που θα έχει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΤτΕ στον τομέα των στατιστικών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 •  Δημοσίευση αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και υιοθέτηση αδιάβλητης νομοθεσίας κατά του  οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς έρευνες για πολιτική παρέμβαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
6. Διαχείριση φόρων

 Θα παρθούν οι παρακάτω δράσεις:

 • Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού εσόδων που θα διευκρινίζει (1) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού (2) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Δ.Σ. (3) Τη σχέση με τους με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους κρατικούς φορείς (4) την ευελιξία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση τους με τη δημόσια υπηρεσία (5) την αυτονομία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, με δικό του ελεγκτικό μηχανισμό και έναν τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική προβλεψιμότητα  (6) τον έλεγχό του από το ελληνικό κοινοβούλιο και (7) την άμεση μεταφορά της συνολικής παραγωγικής ικανότητας που σχετίζεται με τη φορολογία και το προσωπικό της σε άλλες οντότητες (συμπεριλαμβανομένου και του  ΣΔΟΕ) στον νέο οργανισμό.
 • Υιοθέτηση νομοθεσίας για την μείωση του 25% στο ανώτατο όριο των μισθών και συντάξεων για τους πάνω των 1500€ με ταυτόχρονη εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης και επιτάχυνση της προμήθεια πληροφοριακής υποδομής για αυτοματοποίηση του μηχανισμού αυτόματης κατάσχεσης. Βελτίωση των κανόνων για τη διαγραφή χρέους (να καθοριστεί) με διαγραφή φορολογικών υποχρεώσεων τνω υπόλογων για την μη εξυπηρέτηση παλαιού χρέους. Άρση των περιορισμών στην διενέργεια ελέγχων τν φορολογικών δηλώσεων από το 2012 που υπόκεινται σε καθεστώς περαίωσης και επιβολή νομικών κυρώσεων για την μη προκαταβολή φόρου στις φορολογικές διαφορές.
 • Τροποποίηση (1) του συστήματος που επιβλήθηκε τη διετία 2014-2015 για τη ρύθμιση χρεών προκειμένου να εξαιρεθούν όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εισαγωγή απαίτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και τη μείωση των δόσεων σε όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν σε μικρότερη περίοδο και αναπροσαρμογή του τόκου με επιτόκια αγοράς. Οι LDU (Μεγάλοι Οφειλέτες) θα αξιολογηθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 και (2) Το βασικό σύστημα δόσεων θα προσαρμοστεί στα επιτόκια της αγοράς και θα ανασταλούν μέχρι το 2017 οι απαιτήσεις τρίτων και οι τραπεζικές εγγυήσεις.
 • Υιοθέτηση νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και περιορισμός της εκ νέου επιβολής ΦΠΑ ώστε να προστατευτούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και να επιταχυνθεί η προμήθεια λογισμικού ανάλυσης δικτύου. Εισαγωγή Προεδρικού Διατάγματος για τη σημαντική ενίσχυση και αναδιοργάνωση του τμήματος επιβολής ΦΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η απάτη carousel. Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε.Ε. και θα προετοιμάσουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ σε 25.000 €.
 • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό των δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών)
 • Δημιουργία σχεδίου σύμφωνα με το οποίο το SGPR (;;; ) εντείνει τη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή και τις αδήλωτες καταθέσεις, ελέγχοντας τις τραπεζικές συναλλαγές στα τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την είσπραξη των απλήρωτων φόρων
 • Ανάπτυξη κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών και  Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε.

7. Χρηματοπιστωτικός τομέας

Υιοθέτηση:

(i) τροποποιήσεις στους νόμους περί πτώχευσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης όλων των οφειλετών και της εναρμόνισης του εταιρικού πτωχευτικού δικαίου με τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς

(ii) τροποποιήσεις στους νόμους περί πτώχευσης των νοικοκυριών ώστε να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για τον διαχωρισμό συστηματικών παραβατών από τους οφειλέτες με καλή πίστη, καθώς και για την απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και την θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου παλαιών υποθέσεων

(iii) τροποποιήσεις για την άμεση βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τα πτωχευτικά ζητήματα επιχειρήσεων και νοικοκυριών

(iv) νομοθεσία για τη θέσπιση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος των διαχειριστών πτωχεύσεων, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και σε συμφωνία με καλή εμπειρία από άλλες χώρες

(v) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβάνοντας υπόψιν το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την προοπτική της επιστροφής των τραπεζών σε ιδιωτική ιδιοκτησία, με την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδυτών και την επίτευξη ενός βιώσιμου μεσοπρόθεσμου χρηματοδοτικού μοντέλου.

(vi) μια ολιστική στρατηγική επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προετοιμασμένη με τη βοήθεια ενός στρατηγικού συμβούλου.

8. Αγορά Εργασίας

Θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης, παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται για τον προσδιορισμό του ποσού του κατώτατου μισθού (άρθρο 103, Ν.4172/2013), για την αναθεώρηση των υφιστάμενων πλαισίων των συλλογικών απολύσεων, της συνδικαλιστικής δράσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές αλλού στην Ευρωπη. Διεθνείς οργανισμοί θα παράσχουν περαιτέρω παρατηρήσεις στην διαβούλευση αυτή, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Η οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να συνταχθούν σε συνεργασία με τους θεσμούς. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας πριν από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2015. Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές των νομοθετικών πλαισίων θα εγκριθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων επιχειρήσεων, η προστασία των εργαζομένων, καθώς και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα.

9. Καταναλωτική Αγορά

Υιοθέτηση νομοθεσίας για:

 • Την εφαρμογή όλων των εκκρεμών προτάσεων της ανταγωνιστικής εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των επαγγελματικών αδειών οδήγησης, και των προτάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ II για τα προϊόντα πετρελαίου και τα ποτά.
 •  Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών, και των δικαστικών επιμελητών, και την απελευθέρωση της αγοράς για τα τουριστικά καταλύματα και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
 •  Την κατάργηση των ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών τελών υπερημερίας (??? – nuisance charges) (i) τη μείωση της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των οριζοντίων απαιτήσεων αδειοδότησης των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων χαμηλού ρίσκου, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, και την διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, και (ii) την δημιουργία επιτροπής για τη διυπουργική προετοιμασία της νομοθεσίας. Θα ζητηθεί τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα για την εφαρμογή χαλάρωσης των απαιτήσεων αδειοδότησης.
 •  Την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών για αυτήν, και η εφαρμογή της θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα
 •  Την λήψη μη αντιστρέψιμων μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
 •  Για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το σύστημα πληρωμών διαθέσιμης ισχύος και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφευχθεί η εξαναγκασμένη λειτουργία ορισμένων σταθμών παραγωγής χαμηλότερα από τα μεταβλητά κόστη τους, και για την αποτροπή του συμψηφισμού των καθυστερημένων οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Να τεθεί η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ με βάση το κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έκπτωσης 20% για τους καταναλωτές υψηλής τάσης επί της τιμολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής. Να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας (σχέδιο ΝΟΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, οι αρχές θα συνεχίσουν την εφαρμογή του οδικού χάρτη προς το μοντέλο που στοχεύεται από την ΕΕ. Να προετοιμαστεί ένα νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή ενεργειακής αποδοτικότητας, και επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας.
 •  Την ενίσχυση της δημοσιονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΕ).

Η Κυβέρνηση θα επικυρώσει νομοθετικά την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

10. Ιδιωτικοποιήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) θα εγκρίνει το πλάνο της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, που θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό το ΤΑΙΠΕΔ από τις 31/12/2014. Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει το πλάνο.
Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προσφορών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις κυβερνητικές ενέργειες που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία Οδό, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (ακριβής κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτός ο κατάλογος των ενεργειών θα ενημερώνεται τακτικά και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι όλες οι ενέργειες που εκκρεμούν θα εφαρμοστούν εγκαίρως.
Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2015, και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.
Η κυβέρνηση θα μεταφέρει της μετοχές του ΟΤΕ που της ανήκουν, στο ΤΑΙΠΕΔ
Θα ληφθούν μη αναστρέψιμη βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, με τους τρέχοντες όρους, με τους νικητήριους πλειοδότες που έχουν ήδη επιλεγεί.

Ντομινίκ Στρος-Καν: Η Ελλάδα πρέπει να σωθεί και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αναστολή πληρωμών


STRAUS SKAHN
"Ο εξαναγκασμός της ελληνικής κυβέρνησης να υποκύψει, θα δημιουργούσε ένα τραγικό προηγούμενο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και θα μπορούσε να θέσει σε κίνηση μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση", τονίζει ο πρώην γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος-Καν, ο οποίος εκτιμά πως "μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη".
Ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή στην αρχή της ελληνικής κρίσης, κάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους να δεχθουν μια προσωρινή αναστολή των πληρωμών της Αθήνας και επέκρινε επανειλημμένα τον "βλακώδη" η "καταστροφικό" χαρακτήρα των "αυστηρών δημοσιονομικών προσαρμογών" που ήταν ο κανόνας στην ευρωζώνη στη διάρκεια της κρίσης.
Ο Ντομινίκ Στρος-Καν διατυπώνει την πρότασή του σε μια τρισέλιδη δήλωσή του στα αγγλικά και τα γαλλικά με τίτλο "Περί του να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του", την οποία δημοσιοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Τί πρέπει να γίνει σήμερα

«Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να δεχθεί καμία νέα χρηματοδότηση από την ΕΕ και από το ΔΝΤ αλλά να της δοθεί μια πολύ πλατιά επιμήκυνση της ωρίμανσης του χρέους παράλληλα με μια μεγάλη μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους της σε δημόσιους πιστωτές».
«Είναι ανεύθυνο από πολιτικής και οικονομικής απόψεως, το να προαπαιτείται επιμόνως μια δημοσιονομική προσαρμογή με δεδομένο το σημερινό οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Είναι επίσης ανάρμοστο, το να δίνεται χρηματική βοήθεια (στην Ελλάδα) απλώς και μόνο για να αποπληρώνονται οι δημόσιοι πιστωτές» υπογραμμίζει ο ΝΣΚ.
Το Eurogroup δεσμεύθηκε το 2012 να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Έφθασε η στιγμή για να τηρήσει την υπόσχεσή του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το ΔΝΤ, να εξασφαλίσει ότι όλες οι αποπληρωμές που προβλέπονται για τα δύο επόμενα έτη να αναβληθούν (για αργότερα) ή να χρηματοδοτηθούν από πηγές που παραμένουν διαθέσιμες στο πρόγραμμα. Δεν αγνοώ τις θεσμικές δυσκολίες που αυτές οι αποφάσεις συνεπάγονται, θα πρέπει να ξεπεραστούν» υπογράμμισε.
Αυτές οι κινήσεις θα ελευθερώσουν την Ελλάδα από όλες τις υποχρεώσεις προς τους δημόσιους πιστωτές για τα δύο επόμενα έτη. Η χώρα θα αντιμετωπίσει έντονη δημοσιονομική δυσχέρεια, διότι μη έχοντας τη δυνατότητα να δανειστεί στις αγορές, ούτε από την ΕΕ ούτε από το ΔΝΤ, θα υποχρεωθεί να εξισορροπήσει μόνη της τα δημοσιονομικά της. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει οι Έλληνες να κάνουν, μόνοι τους, δύσκολες δημοσιονομικές επιλογές : Η κυβέρνηση να μαζεύει τους φόρους, να αγωνιστεί κατά της ολιγαρχίας, τα ιδιωτικά συμφέροντα και τη βαριά γραφειοκρατία του κρατικού μηχανισμού που υπονομεύει το δυναμικό της.
Εφόσον η Ελλάδα τα καταφέρει, θα μπορέσει, σύμφωνα πάντα με τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, να επωφεληθεί για σταδιακή διαγραφή του χρέους της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PPTE (Pays pauvres très endettés, "φτωχές χώρες με μεγάλο χρέος") που ήδη εφαρμόζεται για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες στο ΔΝΤ.
Μόνο περίπου δέκα δισεκ. ευρώ που είχε προβλεφθεί να διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος θα χρειασθεί να αποπληρωθούν, ώστε να μπορεί η ΕΚΤ να συνεχίσει τον ELA και να σταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τονίζει.
Ο Ντομινίκ Στρος Καν δεν αποκλείει την περίπτωση μη επιτυχίας της πρότασής του. Θα αποτύχει» εξηγεί, « εάν οι ελληνικές αρχές δεν έχουν αρκετό θάρρος και την ανεξαρτησία που χρειάζεται για να κάνουν τις απαραίτητες επιλογές. Αξίζει όμως τον κόπο να το επιχειρήσουν, γιατί οι εναλλακτικές λύσεις είναι ακόμα χειρότερες».
Σύμφωνα με τον πρώην γενικό διευθυντή του ΔΝΤ, «το να εξαναγκασθεί η Ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει, θα δημιουργούσε ένα τραγικό προηγούμενο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση. Από την άλλη πλευρά το να συνεχισθεί το τωρινό πρόγραμμα που έχει αποτύχει, το να επεκταθεί η οικονομική σκληρότητα πέραν κάθε λογικής και το να παραταθεί η αγωνία και οι εντάσεις ανάμεσα σε πιστωτές και δανειζόμενους θα είναι καταστροφικό» υπογραμμίζει.
Προσθέτει, ότι η Ευρώπη έχει κάνει πολλές φορές λάθη στην ιστορία της και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβει ακόμα μια φορά.
« Εξορκίζω τους φίλους μου, τους πρώην συναδέλφους μου να μην επιμείνουν σ' έναν δρόμο που θεωρώ αδιέξοδο» υπογραμμίζει ο Ντομινίκ Στρος-Καν.

Τα πρώτα λάθη για το ελληνικό χρέος
Σχετικά με την πρώτη αναδιάρθρωση του ελληνικού κρατικού χρέους, ο Ντομινίκ Στρος-Καν υποστηρίζει :
«Από τη στιγμή που αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση του χρέους θα έπρεπε σίγουρα να ήταν βαθύτερη, δεν θα μπορούσε όμως να είναι πιο γρήγορη. Αυτή η καθυστέρηση επέτρεψε σίγουρα σε ορισμένες τράπεζες και στους πιστωτές να την γλιτώσουν φθηνά, αυτή ήταν μια παράπλευρη απώλεια, επέτρεψε όμως στην Ευρώπη να εφαρμόσει τα προγράμματα σε Ιρλανδία και Πορτογαλία και να μειώσει με αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους μετάδοσης που θα μπορούσε να προκληθεί από μια πιο εσπευσμένη αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους».
«Συνέπεια όλων αυτών είναι η τεράστια προσπάθεια που ζητήθηκε από τον ελληνικό λαό, η οποία όμως δεν πήγε χαμένη αφού έφερε σαν αποτέλεσμα έναν προϋπολογισμό πολύ κοντά σε πρωτογενή ισοσκελισμό.
Τα λάθη του ΔΝΤ που ο ίδιος ο Στρος Καν αναγνωρίζει είναι :
Η διάγνωση ότι επρόκειτο για μια κλασική περίπτωση δημοσιονομικής κρίσης και ισοζυγίου πληρωμών, η οποία δεν ήταν σωστή και αυτό γιατί αγνοήθηκε το γεγονός ότι τα βασικό αίτιο του προβλήματος ήταν ο ημιτελής χαρακτήρας της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και επ' αυτού θα έπρεπε να είχαν επικεντρωθεί οι προσπάθειες για να δοθεί λύση.
Το άλλο λάθος ήταν ότι το ΔΝΤ υποτίμησε το βάθος των θεσμικών αδυναμιών της Ελλάδας που απαιτούσαν μεγαλύτερη υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας παράλληλα με μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη και δάνεια με ευνοϊκότερους όρους. Επίσης το ΔΝΤ έπρεπε να είναι λιγότερο απαιτητικό ως προς τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με δεδομένο ότι οι δημόσιοι οργανισμοί ήταν ευρέως ελλειμματικοί.
Το ΔΝΤ θα έπρεπε να ήταν πιο πιεστικό στις συστάσεις του προς την ευρωζώνη ώστε να οδηγηθεί σε μια πιο συμμετρική προσαρμογή, ζητώντας δηλαδή προσπάθειες όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τις άλλες χώρες (...) πράγμα που θα είχε αποτρέψει τη νέα βουτιά το 2011 και βοηθήσει περισσότερο τις χώρες του Νότου.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Το χρέος και ο οδικός άξονας προς το εθνικό νόμισμαΤου Νίκου Ιγγλέση


Μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η διαχωριστική γραμμή στην ελληνική κοινωνία ήταν μεταξύ μνημονιακών και αντιμνημονιακών πολιτικών δυνάμεων.
Μετά τις εκλογές εμφανίστηκε μια τρίτη τάση, την οποία μπορούμε να την ονομάσουμε κρυφομνημονιακή. Πρόκειται για πολιτικούς, συνδικαλιστές, διανοούμενους, επιστήμονες, δημοσιογράφους και άλλους, οι οποίοι ενώ περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που προκάλεσαν τα Μνημόνια δεν προτείνουν καμιά διέξοδο, αναζητούν συμβιβαστική λύση με τους δανειστές - δυνάστες, μέσα στην Ευρωζώνη. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν στο σημείο να μιλούν για ρήξη αλλά και πάλι δεν προσδιορίζουν το περιεχόμενό της: Αν υπάρξει ρήξη με την Τριαρχία των δανειστών (Τρόϊκα – Θεσμοί) ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον ελληνικό λαό; Πως θα ζει αυτή η χώρα; Πώς θα κινείται η αγορά; Τι θα γίνει με τις τράπεζες, τις καταθέσεις, τις εισαγωγές;

Όσο δε δίνεται μια πειστική απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα, όσο δεν παρουσιάζεται μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα βρίσκεται σε σύγχυση, θα φοβάται για το αύριο και τελικά θα υποταχθεί στους άτεγκτους δανειστές και τους εγχώριους δωσίλογους.

Παράλληλα, όσοι από τους οπαδούς της ρήξης, χωρίς γνώση της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας, μιλούν για επιστροφή στη δραχμή, η οποία θα αφεθεί σε ελεύθερη διακύμανση στις χρηματαγορές και άρα θα υποστεί υποτίμηση σε σημαντικό ποσοστό, κάνουν έωλους υπολογισμούς για τον πληθωρισμό που θα δημιουργηθεί και προτείνουν την επιβολή ελέγχου στις εισαγωγές και καθιέρωση δελτίου σε καύσιμα, τρόφιμα κλπ., ουσιαστικά «ρίχνουν νερό στο μύλο» των δανειστών.

Τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν οι ξένοι επικυρίαρχοι και οι εγχώριοι μνημονιακοί για να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες και να αποδείξουν, όχι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά ότι ο άλλος δρόμος είναι χειρότερος και πιο επώδυνος από τον ευρωμονόδρομο.

Ο μύθος του χρέους

Οι μνημονιακοί και οι περισσότεροι αντιμνημονιακοί έχουν πέσει στην παγίδα και επιδιώκουν να καταστήσουν το χρέος βιώσιμο. Βιωσιμότητα του χρέους σημαίνει να μπορεί η
Ελλάδα να το εξυπηρετεί, δηλαδή να πληρώνει κάθε χρόνο τους τόκους και τα χρεολύσιά του. Η αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων μπορεί να γίνεται είτε από το μηχανισμό Στήριξης της Τριαρχίας των δανειστών είτε από τις περίφημες αγορές.

Το χρέος με τον τρόπο αυτό δεν αποπληρώνεται αλλά ανακυκλώνεται. Η χώρα παίρνει νέα δάνεια για να πληρώνει τα παλαιά, ακόμα παίρνει νέα δάνεια για να πληρώνει τους ετήσιους τόκους, γι’ αυτό το χρέος δε μειώνεται, αλλά αυξάνεται.

Μόνο το 2014, ύστερα από πέντε χρόνια, η Ελλάδα κατάφερε να καταγράψει ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 630 εκατ. ευρώ, το οποίο στο σύνολό του πήγε στην αποπληρωμή των τόκων του χρέους. Συγκεκριμένα το 2014 οι τόκοι που πληρώθηκαν ήταν 6,9 δις. ευρώ, τα 6,3 δις. προήλθαν από νέο δανεισμό και σ’ αυτά προστέθηκαν τα 630 εκατ. που περίσσεψαν από τον προϋπολογισμό (έσοδα μείον δαπάνες). Βιωσιμότητα του χρέους σημαίνει βιωσιμότητα της δουλείας του λαού και βιωσιμότητα της ελληνικής αποικίας.

Ουσιαστικά για το χρέος η Ελλάδα δεν πληρώνει τίποτα, γιατί χρεολύσια και τόκοι ανακυκλώνονται. Γιατί λοιπόν είναι πρόβλημα το χρέος; Η απάντηση είναι απλή: το χρέος είναι ένα πολεμικό εργαλείο για το γεωπολιτικό έλεγχο της χώρας. Μπορεί να μην πληρώνουμε από τους φόρους τα τοκοχρεολύσια αλλά η πατρίδα μας εξαρτάται από τους δανειστές για την ανακύκλωση του χρέους. Αν δεν υπάρξει ανακύκλωση χρεοκοπούμε.

Απ’ όλα τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι όσοι λένε να διαγράψουμε το χρέος για να έχουμε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, για τα νοσοκομεία, την παιδεία κλπ. κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Το χρέος όπως είπαμε δεν το πληρώνουμε με λεφτά που έχουμε αλλά με λεφτά που δανειζόμαστε. Γι’ αυτό οι δανειστές δε θα μας αφήσουν ποτέ να απαλλαγούμε από το χρέος. Επειδή το χρέος δε μπορούμε να το αποπληρώσουμε, πρέπει να το διαγράψουμε μονομερώς και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να μη χρειάζεται να δανείζεται στο μέλλον – αναφέρομαι σε εξωτερικό και όχι σε εσωτερικό χρέος. Πώς θα γίνει αυτό;

Εθνικό νόμισμα

Πριν από οποιαδήποτε απόπειρα διαγραφής του χρέους πρέπει η Ελλάδα να θέσει σε κυκλοφορία το δικό της εθνικό νόμισμα, τη Νέα Δραχμή. Αν επιχειρηθεί διαγραφή του χρέους εντός του ευρώ θα είναι καταστροφή. Η χώρα θα καταρρεύσει από έλλειψη ρευστότητας, οι τράπεζες θα «στεγνώσουν» και η οικονομία θα πάψει να λειτουργεί. Θυμίζουμε ότι η ρευστότητα σήμερα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στην οποία έχουμε παραχωρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα να κόβει και να κυκλοφορεί τα χαρτονομίσματα του ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες «αναπνέουν» μέσω της ρευστότητας που χορηγείται από το μηχανισμό ELA της ΕΚΤ. Η επιστροφή στη Νέα Δραχμή πρέπει να είναι εθνική επιλογή και να γίνει μ’ ένα σχέδιο καλά μελετημένο σ’ όλες τις λεπτομέρειές του.
Με το εθνικό νόμισμα:

1. Θα αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία, δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση θα μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική για την οποία ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό χωρίς να χρειάζεται να παίρνει την άδεια των δανειστών ή να βρίσκει ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα.

2. Θα εξασφαλιστεί η απαραίτητα ρευστότητα για τη λειτουργία της οικονομίας και την ανακεφαλαιοποίηση, αν απαιτηθεί, του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

3. Θα μπορεί να εφαρμοστεί μια εθνική αναπτυξιακή πολιτική με τη χρηματοδότηση, μέσω αύξησης της νομισματικής κυκλοφορίας, ενός μεγάλου προγράμματος δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Με το πρόγραμμα αυτό προοδευτικά θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματα.

4. Το όποιο τμήμα του χρέους αναγνωριστεί θα μπορεί να μετατραπεί από ευρώ σε δραχμές και να αποπληρωθεί σε δραχμές. Θυμίζουμε ότι το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ το 75% του ελληνικού Δημόσιου Χρέους ήταν σε δραχμές και σε μια νύχτα μετατράπηκε σε ευρώ. Τα 36 τρισεκ. δραχμές του 2001 έγιναν 105 δις. ευρώ το 2002.

Αφού η χώρα θα έχει θωρακίσει την οικονομία της με το εθνικό νόμισμά της, τότε θα προχωρήσει στην καταγγελία των δύο Δανειακών Συμβάσεων και την παύση πληρωμής των τοκοχρεολυσίων.

Πώς θα γίνει η μετάβαση στη Νέα Δραχμή

Τα βήματα για το πέρασμα από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα είναι εν συντομία τα ακόλουθα:

1. Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να πάψει να αποτελεί θυγατρική της ΕΚΤ και παραχώρηση σ’ αυτήν του εκδοτικού δικαιώματος.

2. Τοποθέτηση κρατικού επιτρόπου σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα για έλεγχο νομισματικής πολιτικής. Σημειωτέον στις τρείς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες το κράτος διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών.

3. Απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων για να μη βγαίνουν οι καταθέσεις στο εξωτερικό.

4. Εισαγωγή της Νέας Δραχμής με ισοτιμία ένα προς ένα σε σχέση με το ευρώ και στη συνέχεια «κλείδωμα» της ισοτιμίας αυτής, όπως έχουν κάνει πολλές χώρες. Έτσι ένας μισθός 1000 ευρώ θα γίνει 1000 δραχμών, μια σύνταξη 700 ευρώ θα γίνει 700 δραχμών, μια τηλεόραση 300 ευρώ θα κοστίζει 300 δραχμές, ένα δάνειο 80.000 ευρώ θα γίνει 80.000 δραχμών κ.ο.κ.

5. Έπειτα ένα μικρό μεταβατικό διάστημα, μέχρι να κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή το εθνικό νόμισμα, όλες οι συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας θα γίνονται μόνο σε δραχμές.

6. Όλες οι καταθέσεις σε ευρώ ή άλλα νομίσματα θα παραμείνουν ως καταθέσεις σε συνάλλαγμα, για να μην υπάρχει καμιά ανησυχία για ενδεχόμενη υποτίμηση της δραχμής και θα είναι εγγυημένες στο σύνολό τους και ανεξαρτήτως ύψους από το κράτος. Όταν η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται για δαπάνες του πολίτη στην εσωτερική αγορά το σχετικό ποσό θα μετατρέπεται σε δραχμές. Παράδειγμα: κάποιος θέλει να αγοράσει ένα ψυγείο που κοστίζει 800 δραχμές θα πηγαίνει στην τράπεζα και από το λογαριασμό του σε ευρώ θα «σηκώνει» 800 ευρώ κι η τράπεζα θα του δίνει 800 δραχμές, γιατί το ψυγείο θα αγοραστεί σε δραχμές.

7. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό θα μπορούν να παίρνουν συνάλλαγμα είτε απ’ αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, είτε μετατρέποντας δραχμές σε ευρώ λίρες, δολάρια κλπ. μέσω των τραπεζών. Το ίδιο θα συμβαίνει και για το σπουδαστικό συνάλλαγμα των Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρχει ένα ανώτατο πλαφόν, όπως συνέβαινε πριν την καθιέρωση του ευρώ, για να μην καταστρατηγείται η απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων.

8. Η πληρωμή των υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων στο εξωτερικό π.χ. για την εισαγωγή προϊόντων, θα γίνεται σε συνάλλαγμα, είτε από αυτό που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στους λογαριασμούς τους είτε από τη μετατροπή των Νέων Δραχμών σε ευρώ, δολάρια κλπ. μέσω των τραπεζών. Καμιά ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει για την επάρκεια συναλλάγματος και αυτό γιατί το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών της χώρας είναι ήδη πλεονασματικό. Το Ισοζύγιο παρουσίαζε το 2009 έλλειμα 18 δις. ευρώ αλλά το 2014, λόγω της εσωτερικής υποτίμησης που μείωσε τα εισοδήματα άρα και τις εισαγωγές, εμφάνισε πλεόνασμα 1,8 δις.

Οι εισπράξεις της Ελλάδας σε συνάλλαγμα από τις εξαγωγές αγαθών, τον τουρισμό και τη ναυτιλία,
καλύπτουν τις πληρωμές για όλες τις εισαγωγές που γίνονται σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν απαιτείται ούτε υποτίμηση της Νέας Δραχμής, ούτε δελτίο στα προϊόντα.

Υποτίμηση ενός νομίσματος γίνεται μόνο για να ισοσκελίσει το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών. Αν η πολιτική που θα ακολουθηθεί διαφυλάξει ισοσκελισμένο το ισοζύγιο τότε δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα.


Από το http://greekattack.wordpress.com